อพ.สธ. จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2567         ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567  สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.สุวรรณภูมิ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2567 หลักสูตร 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้  องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้  และองค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา   โดยมี คุณธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 จากสำนักพระราชวัง เป็นวิทยากรหลัก และมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 8 ท่าน เป็นวิทยาช่วยประจำกลุ่ม  มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 66 คน จาก 6 หน่วยงาน  กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา2817 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ