ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และ อาจารย์ ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
การให้บริการ และการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 ท่าน จาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอการค้าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สมาคมธนาคารไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ โดยมี นายชัยกฤต พุ่มเข็ม ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 1 ชั้น 4 อาคาร 1
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา999 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ