โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร

       ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และมีความพร้อมในการลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส มีนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 237 อาคาร 2 ชั้น 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

       ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 มีการแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานของเครื่องยนต์ การถอดเครื่องยนต์ และการถอดประกอบลูกปืนพัดลม โดยมี นายวีระยุทธ บุตรเสือ และนายนิวัฒน์ สุบานงาม ครูฝึก ศูนย์อบรมคูโบต้า เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

       ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีการแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดประกอบลูกลอกตั้งสายพาน การประกอบเครื่องยนต์ การถอดประกอบชุดปั๊มน้ำมัน การถอดประกอบชุดหัวฉีด และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ โดยมี นายวีระยุทธ บุตรเสือ และนายนิวัฒน์ สุบานงาม ครูฝึก ศูนย์อบรมคูโบต้า เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

       และในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ก่อนใช้และหลังใช้งาน โดยมี นายวีระยุทธ บุตรเสือ และนายนิวัฒน์ สุบานงาม ครูฝึก ศูนย์อบรมคูโบต้า เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ


 725 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ